Petra
Petra Bevalling 12 Dec 2011

Ouderlijk gezag

Of u automatisch gezag krijgt, hangt ervan af of het kind wordt geboren in of buiten een huwelijk of geregistreerd partnerschap. Bij gezamenlijk gezag speelt ook de aanwezigheid van de andere ouder een rol.

Automatisch ouderlijk gezag
U krijgt automatisch ouderlijk gezag als u een meerderjarige moeder bent en niet onder curatele staat. Bent u getrouwd met de moeder en is uw kind binnen het huwelijk geboren? Dan heeft u automatisch gezamenlijk ouderlijk gezag. Ook na een scheiding blijft u gezamenlijk het gezag uitoefenen. Als u en de andere ouder na de geboorte van het kind trouwen, krijgt de vader ook automatisch het ouderlijk gezag als hij het kind erkend heeft.

Ouderlijk gezag binnen geregistreerd partnerschap
Ouders die een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan, oefenen automatisch gezag uit over de kinderen die binnen het geregistreerd partnerschap worden geboren. Voorwaarde is wel dat de vader het kind heeft erkend. Pas dan is hij in juridische zin ouder van het kind. Als de ouders na de geboorte van het kind een geregistreerd partnerschap aangaan, krijgt de vader niet automatisch het ouderlijk gezag. Zij kunnen wel gezamenlijk gezag uitoefenen, maar moeten daarvoor een verzoek indienen bij de griffie van de sector familie van de rechtbank. De vader moet het kind wel erkennen.

Ouderlijk gezag ongehuwde ouders
Ouders die niet met elkaar zijn getrouwd of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan, krijgen niet automatisch het gezamenlijk gezag. Zij moeten daarvoor een verzoek indienen bij de sector familie van de rechtbank.

Automatisch gezamenlijk gezag
Een ouder en een niet-ouder oefenen automatisch het gezamenlijk gezag uit over een kind, als het kind tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap van de ouder met de niet-ouder is geboren en er geen andere ouder is. Het gaat hierbij om de volgende situaties:

De moeder is gehuwd of geregistreerd partner met een vrouw. Tijdens het huwelijk of partnerschap wordt een kind geboren, dat volgens de wet geen vader heeft. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer de moeder het kind krijgt door een donor. Wanneer de donor het kind niet erkent, heeft het kind volgens de wet geen vader.
De moeder is een geregistreerd partnerschap aangegaan met een man. Tijdens het geregistreerd partnerschap wordt een kind geboren, dat volgens de wet geen vader heeft. Dat is het geval wanneer de verwekker van een kind het niet erkent. Als er wel een andere ouder betrokken is, moet de rechter altijd beslissen over het gezamenlijk gezag.
Gezamenlijk gezag twee mannen
Twee mannen krijgen nooit automatisch gezamenlijk gezag over een kind. Als twee mannen gezag over een kind willen, moeten zij dit via de familierechter aanvragen, met behulp van een advocaat.

Erkenning door de donor
Het is mogelijk dat de donor het kind erkent dat is geboren binnen het huwelijk of het geregistreerd partnerschap van twee vrouwen. Als de man het kind erkent na de geboorte, kan hij geen gezag meer krijgen over het kind. Het gezamenlijk gezag wordt al uitgeoefend door de moeder en haar vrouwelijke partner. Als de man het kind heeft erkend voor de geboorte, krijgt alleen de biologische moeder het gezag. Door erkenning wordt de man de juridische vader van het kind en wordt niet meer voldaan aan de voorwaarde dat er geen andere ouder is. De moeder en haar vrouwelijke partner kunnen dan de rechter verzoeken om hen het gezamenlijk gezag over het kind toe te kennen. 

Reageer op artikel:
Ouderlijk gezag
Sluiten